Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Účel a rozsah platnosti

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace na webu https://www.elektropower.cz/obchodni-podminky/, mezi společností Czech LIME s.r.o., IČ: 27263312,
DIČ: CZ27263312, se sídlem Chlum u Třeboně 442, 37804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13584 (dále také jen „Elektropower “) a klientem.

1.2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Elektropower a klientem (který může být spotřebitelem, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) kdy klient potvrzením nabídky, v následném kroku pak i úhradou zálohové faktury stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Elektropower. Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem a platí v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve smlouvě (objednávce) přednost před těmito VOP.

1.3. Tyto VOP jsou účinné od 23.7.2022. Elektropower je oprávněn VOP změnit či zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP. V případě, že se Elektropower rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na webových stránkách Elektropower a, případně i na dalších webových portálech provozovaných Elektropower, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření kupní smlouvy a další osoby seznámit.

 

2. Definice pojmů

2.1. Nabídkou se v těchto VOP rozumí konkrétní nabídka Elektropower a na dodání služeb nebo na provedení díla ve prospěch určitého klienta.

2.2. Objednávkou se v těchto VOP rozumí závazná akceptace nabídky Elektropower a ze strany klienta, čímž klient potvrzuje v plném rozsahu a bez výhrad akceptaci specifikace vybrané služby či zboží uvedeného v nabídce, jeho cenu a platební podmínky. Závaznou akceptací nabídky klienta se rozumí i úhrada zálohové platby.

2.3. Zástupcem Elektropower se rozumí osoba, která Elektropower zastupuje při poskytování služby.

 

3. Vznik smluvního vztahu

3.1. Smlouva je uzavřena, resp. vzniká, doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslané Elektropower klientovi na emailovou adresu klienta, nebo vystavením potvrzení o přijetí objednávky v listinné podobě na pobočce Elektropower.

 

4. Dodací podmínky

4.1. Objednávku může klient učinit:

a) prostřednictvím webu https://www.elektropower.cz (dále jako „web“) a to také prostřednictvím naší telefonické služby spočívající ve vyplnění objednávky na webu naším pracovníkem;

b) prostřednictvím emailu na webu zveřejněnou emailovou adresu;

c) na pobočce Elektropower.

4.2. Elektropower je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

5. Cena a platební podmínky

5.1. Veškeré ceny zboží nebo služeb plněných na základě objednávek jsou smluvní. Ceny zboží nebo služeb jsou uváděny včetně příslušné sazby DPH ve výši 21 %. Cena je zásadně platná a závazná po dobu platnosti nabídky a po potvrzení objednávkou i v celé délce smluvního vztahu.

5.2. Cenu zboží, nebo služby může klient uhradit následujícími způsoby:

5.2.1. bezhotovostně převodem na účet Elektropower; nebo

5.2.2. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány;

5.2.3. v hotovosti; nebo

5.2.4. platební kartou na pobočce Elektropower.

5.3. Klient je povinen uhradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby, je-li převáděna elektronicky. Závazek klienta uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Elektropower.

5.4. Elektropower si vyhrazuje právo dodat zboží klientovi, který si v rámci jedné objednávky během 72 hodin objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile klient uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Elektropower provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

6. Reklamační řád

6.1. Nesplní-li Elektropower povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může klient uplatnit své právo na reklamaci služby. Reklamace je možná pouze v místě koupě stroje nebo na centrálním skladu v Třeboni na adrese: Czech LIME s.r.o. – reklamace, Nádražní 641, 379 01 Třeboň.

6.2. Reklamace musí být učiněna písemně (e-mailem nebo poštou) bez zbytečného odkladu, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

6.3. Formulář pro uplatnění reklamace naleznete v elektronické podobě ZDE. nebo na odkazu https://www.elektropower.cz/user/documents/upload/formular_pro_uplatneni_reklamace.pdf . Pro rychlejší vyřízení doporučujeme vyplnění formulář přiložit k reklamovanému zboží v tištěné podobě.  Formulář můžete, ale nemusíte užít. To znamená, že můžete užít také jakýkoliv formulář, kterým nám sdělíte nezbytné údaje pro vyřízení vaší reklamace.

6.4. Vadu krytou zárukou musí nabyvatel vytknout zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Tím není dotčen předchozí odstavec.

6.5. Elektropower se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 3 pracovních dnů, nedohodne-li se s klientem jinak.

6.6. Vyřešení reklamace prodejcem se uskuteční v termínu do 30 dnů ode dne jejího ohlášení kupujícím (klientem). Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem klienta. Pod termínem „vyřešení reklamace“ se rozumí provedení jednoho z následujících způsobů:

6.6.1.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

· na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

· na odstranění vady opravou věci,

· na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

· odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku.

6.6.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.7. Elektropower vydá osobě, která uplatnila reklamaci písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Elektropower vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6.8. Při dodání nové věci vrátí klient Elektropower na jeho náklady věc původně dodanou. Klient je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 14 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 100,- Kč vč. DPH za každý den prodlení. Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě, kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Elektropower či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis.

6.9. Elektropower má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

6.10. Byla-li poskytnuta záruka za jakost, nevztahuje se tato záruka na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

· mechanickým poškozením zboží, způsobeným jinou osobou, než Elektropower, nebo přepravcem při dodání zboží;

· elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;

· používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí v rozporu s podmínkami užití;

· neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;

· poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;

· provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;

· zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy;

· poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí; nebo

· použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, klientem a Elektropower výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

6.11.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

· došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

· použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

· nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

· prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li klient vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

7. Zpracování a uchovávání osobních údajů klienta („subjektu osobních údajů“)

7.1. Elektropower získává osobní údaje objednatele na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

Tyto osobní údaje Elektropower používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem smlouvy, s realizací dodávek dle smlouvy a s výkonem práv a povinností dle smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách Elektropower.

 

8.  Odstoupení od smlouvy

8.1. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má klient za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní s tím, že lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, a to prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách Elektropower.

Právo na odstoupení od smlouvy však nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dní) a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, s tím, že v obou výše uvedených případech nemožnosti odstoupení za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Klient v této souvislosti dává výslovný souhlas k tomu, aby bylo ze strany splněno dříve, než uplyne 14 denní lhůta.

Toto ustanovení se neuplatní na klienta, který není spotřebitel.

8.2. Klient, který není spotřebitel, může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.

8.3. Elektropower je povinen klientovi (v případě řádného odstoupení od smlouvy) vrátit částku plně odpovídající ceně služeb či zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od klienta přijal.

8.4. Nabízí-li Elektropower v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen klientovi nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je klient povinen Elektropower zaslat nebo předat zakoupené zboží (bylo-li nějaké předáno). Zboží by mělo být vráceno Elektropower (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese klient.

8.5. Elektropower je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy (i) v případech předchozího klientova nevhodného chování, které je dle společenských konvencí v rozporu s dobrými mravy; (ii) v případě podstatného porušení smlouvy ze strany klienta, jako je např. nezaplacení ceny za objednanou službu.

8.6. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete ZDE nebo na odkazu https://www.elektropower.cz/user/documents/upload/formular_pro_odstoupeni_od_smlouvy.pdf . Formulář můžete, ale nemusíte užít. To znamená, že můžete užít také jakýkoliv formulář, kterým nám sdělíte nezbytné údaje pro vyřízení vaší reklamace.

 

9. Autorská práva

9.1. Veškerý obsah, který obdrží klient je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem jsou autoři příslušných autorských děl, popř. Elektropower, či jiní poskytovatelé licence. Předáním nebo zpřístupněním tohoto obsahu a účastí nevzniká klientům žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci plnění dle této smlouvy, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem Elektropower a či oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy. Klient nesmí používat obsah nebo jeho část získaný dle těchto obchodních podmínek, resp. smlouvy k nim náležející, nebo v souvislosti s ní jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby klient používal tento obsah nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Elektropower.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy mezi Elektropower a Klientem neupravené těmito VOP, se dle výslovné dohody řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10.2. Do platných VOP lze nahlížet na provozovně Elektropower a/nebo na internetových stránkách Elektropower a na adrese https://www.elektropower.cz/obchodni-podminky/ 

10.3. V případě, že dojde mezi Elektropower a klientem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz Web: www.adr.coi.cz.