Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Czech LIME s.r.o.

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena zboží a platební podmínky
 4. Odstoupení od kupní smlouvy
 5. Přeprava a dodání zboží
 6. Práva z vadného plnění
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran
 8. Ochrana osobních údajů
 9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 10. Doručování
 11. Závěrečná ustanovení

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí společnost Czech LIME s.r.o., IČO: 27263312, DIČ: CZ27263312, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13584, jako prodávající (dále jen společnost „Czech LIME“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Zákazník“).
 2. VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi společností Czech LIME a Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu společnosti Czech LIME provozovaného na internetové adrese www.elektropower.cz (dále jen „e-shop“).
 3. VOP se nevztahují na smluvní vztahy mezi podnikateli.
 4. Od VOP se lze odchýlit ujednáním v kupní smlouvě.
 5. VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Znění VOP je společnost Czech LIME oprávněna dle potřeby měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP nejsou změnou VOP dotčeny.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Zboží zobrazované v e-shopu nepředstavuje nabídku k uzavření a kupní smlouvy a společnost Czech LIME není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně zobrazovaného zboží.
 2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti Czech LIME uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. V e-shopu jsou obsaženy dále též informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží vloží Zákazník do nákupního košíku),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • způsobu doručení objednávaného zboží,
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky společnosti Czech LIME je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Czech LIME stiskem tlačítka „Do košíku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností Czech LIME považovány za správné. Společnost Czech LIME po podání objednávky zašle Zákazníkovi elektronickou poštou potvrzení o tom, že objednávku obdržela. Následně pak společnost Czech LIME zašle Zákazníkovi elektronickou poštou zprávu o tom, zda objednávku přijímá či nikoli.
 6. Společnost Czech LIME je oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Kupní smlouva mezi společností Czech LIME a Zákazníkem je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslaného Zákazníkovi elektronickou poštou. V případě, že společnost Czech LIME oznámí Zákazníkovi, že objednávku nepřijímá nebo Zákazníkovi v reakci na objednávku nezašle žádnou zprávu, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je Zákazník oprávněn uhradit společnosti Czech LIME některým z níže uvedených postupů:
  • v hotovosti při osobním odběru zboží na adrese: Czech LIME s.r.o. Nádražní 631 Třeboň,
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet společnosti Czech LIME č. 252079835/0300 vedeného u ČSOB as.;
  • bezhotovostně platební kartou.
 2. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit společnosti Czech LIME také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu dle platebních instrukcí společnosti Czech LIME, zejména uvést variabilní symbol platby. V případě jakékoli bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit kupní cenu před odesláním zboží nebo před jeho osobním odběrem. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije. Závazek Zákazníka uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti Czech LIME.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté společností Czech LIME zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 6. Společnost Czech LIME vystaví zákazníkovi po uhrazení kupní ceny zboží daňový doklad – fakturu, který mu zašle v elektronické podobě na jeho elektronickou adresu, případně zašle poštou.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 VOP, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti Czech LIME odesláno v termínu uvedeném v předchozí větě.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit  formulář dostupný po kliknutí na odkaz v závorkách (formular_odstoupeni_od_smlouvy) poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@elektropower.cz
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být společnosti Czech LIME vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží společnosti Czech LIME, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 VOP vrátí společnost Czech LIME peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany Zákazníka, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijala. Společnost Czech LIME je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Společnost Czech LIME však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než jí Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti Czech LIME odeslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost Czech LIME oprávněna jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
 7. Do doby převzetí zboží Zákazníkem je společnost Czech LIME oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí společnost Czech LIME Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.
 8. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li společnost Czech LIME podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky společnosti Czech LIME, jsou-li jí vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
 2. Společnost Czech LIME odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost Czech LIME odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které společnost Czech LIME popsala nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost Czech LIME uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. VII.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo z důvodu opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním u použitého zboží.
 4. Projeví-li se výrobní vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník osobně u společnosti Czech LIME na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost Czech LIME obdržela od Zákazníka reklamované zboží.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností společnosti Czech LIME za vady může upravit reklamační řád.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Společnost Czech LIME není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 3. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy České republiky, jejichž příslušnost je určena podle sídla prodávajícího.
 4. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje společnost Czech LIME prostřednictvím elektronické adresy info@elektropower.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle společnost Czech LIME na elektronickou adresu Zákazníka.
 5. Společnost Czech LIME je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Zákazník na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů Zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (společně dále jen „osobní údaje“).
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Czech LIME, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Czech LIME také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy a lze jej kdykoli odvolat. Dále má Zákazník právo odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při objednávce provedené v e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Czech LIME o změně ve svých osobních údajích.
 5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje společností Czech LIME bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k plnění účelu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se Zákazník domníval, že společnost Czech LIME provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat společnost Czech LIME o vysvětlení,
  • požadovat, aby společnost Czech LIME odstranila takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Czech LIME povinna tuto informaci předat. Společnost Czech LIME má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti Czech LIME a obchodních sdělení na svou elektronickou adresu.
 2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky společnosti Czech LIME z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

 1. Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována společností Czech LIME v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Nedílnou přílohu obchodních podmínek tvoří reklamační řád.

Kontantkí údaje společnosti Czech LIME s.r.o.

 • Adresa pro doručování: Czech LIME s.r.o. Chlum u Třeboně 442, PSČ: 37804
 • Adresa elektronické pošty: info@elektropower.cz
 • Telefon: +420 601 585 545

V Chlumu u Třeboně dne 23.7.2015.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.